Privacyverklaring

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving vervangt, bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Hieronder leest u de verdere details van deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
FIJNGEVOELIG verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

FIJNGEVOELIG verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw therapeutische behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Als uw behandelende therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Waarom we gegevens nodig hebben
FIJNGEVOELIG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om producten en/of diensten bij u af te leveren

 • Het afhandelen van uw betaling en voor de financiële administratie

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Hoe lang we gegevens bewaren
FIJNGEVOELIG zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar, zoals aangegeven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Delen met anderen

FIJNGEVOELIG deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FIJNGEVOELIG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar k.aalbrecht@upcmail.nl. FIJNGEVOELIG zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

FIJNGEVOELIG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via k.aalbrecht@upcmail.nl

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met FIJNGEVOELIG kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Maria Rutgersstraat 19

Postcode en plaats: 7207 GX Zutphen  

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 54560470

Telefoonnummer: 0575-548767 of 06-30400854

E-mailadres: k.aalbrecht@upcmail.nl